Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Autorskie prawa majątkowe

            Tworząc pierwsze dzieło, czy to mające postać malarską, tekstową, a nawet muzyczną, które podoba się odbiorcy i wzbudza jego zainteresowanie, najczęściej czujemy się dumni, że udało się nam stworzyć coś powszechnie ciekawego. Z czasem, gdy dzieł pojawia się coraz więcej, a mają one coraz szerszy publicznie odbiór, zastanawiamy się nad koncepcją ich sprzedaży z zyskiem, dzięki czemu możemy łączyć swoją pasję z zarobkowaniem. Czym są zatem autorskie prawa majątkowe i w jaki sposób wiążą się one z osiąganiem korzyści finansowych? Poprzez pojęcie autorskich praw majątkowych rozumie się prawo do czerpania korzyści i używania powstałego utworu. Zgodnie z brzmieniem art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych „twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”.  Prawo autorskie majątkowe to nie tylko prawo do sprzedaży dzieła, ale także do udostępniania, powielania czy wykonywania utworu.

            Czym majątkowe prawa autorskie różnią się od osobistych? Przede wszystkim zasięgiem czasowym i zbywalnością. Autorskie prawa majątkowe są ograniczone w czasie i  wygasają po 70 latach od śmierci twórcy lub daty pierwszego rozpowszechnienia utworu, w sytuacji gdy prawa osobiste są bezterminowe. Dodatkowo, prawa autorskie majątkowe można zbyć, np. na drodze kontraktu sprzedaży, przez co w całości przechodzą na nabywcę, a odróżnieniu od praw autorskich osobistych, które ciągle trwają przy twórcy, np. w zakresie oznaczenia autora dzieła. Jak sprzedać prawa autorskie majątkowe? „Sprzedaż” majątkowych praw autorskich najczęściej odbywa się na podstawie zawartej umowy licencyjnej, na mocy protokołu przeniesienia praw autorskich np. w obrębie umowy o dzieło, czy też poprzez  udzielenie licencji w obrębie umowy o dzieło. Z chwilą przeniesienia na inną osobę majątkowych praw autorskich traci się  możliwość dalszej odsprzedaży utworu, jego wypożyczania lub powielania w celu osiągnięcia korzyści materialnych, które od tej pory przysługują nabywcy.

Powiązane wpisy