Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Upadłość konsumencka

W życiu zdarzają się różne sytuacje, które mniej lub bardziej mogą prowadzić do uszczuplenia naszych portfeli. Jeżeli kontrolujemy wydawanie pieniędzy, to nie mamy się czego obawiać. Inaczej jest natomiast, gdy tracimy tzw. płynność finansową, co może skutkować brakiem realnych opcji zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Jak do tego dochodzi? Czym jest upadłość konsumencka? Jak ogłosić upadłość konsumencką? Co zrobić w takiej sytuacji? Wyjaśniamy poniżej.

  1. Upadłość konsumencka – czym jest spirala zadłużenia?
  2. Upadłość konsumencka – co to jest?
  3. Komu zaufać, a kogo omijać?
  4. Sytuacja bez wyjścia – państwo pomoże?
  5. Procedura upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka – czym jest spirala zadłużenia?

Upadłość konsumencka może być wynikiem spirali zadłużenia, której nie jesteśmy w stanie kontrolować. Ze wspomnianą spiralą zadłużenia mamy do czynienia w przypadku wystąpienia po naszej stronie przynajmniej jednego długu, na którego spłatę zaciągamy pożyczkę lub kredyt. W praktyce bardzo powszechne są zjawiska tzw. konsolidacji wierzytelności, a więc zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w instytucji finansowej celem zastąpienia kilku zadłużeń jednym, większym. Powyższe przyjmuje różne formy, jednakże wymknięcie się wierzytelności spod naszej kontroli powoduje pogłębianie się stanu zadłużenia do takich rozmiarów, że nie będziemy w stanie im sprostać nawet w dalekiej przyszłości.

Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłość konsumencka to nic innego jak zupełnie legalna możliwość oddłużenia. Jeżeli sytuacja finansowa wymknęła nam się spod kontroli, wprowadzenie przez ustawodawcę instytucji upadłości konsumenckiej jest dobrym rozwiązaniem.

Na czym polega upadłość konsumencka? Otóż jest to procedura rozpoczynająca się złożeniem wniosku do odpowiedniego sądu, a zakończona umorzeniem zobowiązań pieniężnych. Podstawową konsekwencją ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest utrata decyzyjności upadłego co do zarządu własnym, a pozostałym majątkiem, które to kompetencje przejdą na syndyka. Jeżeli zaś chodzi o koszty upadłości konsumenckiej, to opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest symboliczna i wynosi jedynie 30 zł.

Komu zaufać, a kogo omijać?

Kredyt hipoteczny, pożyczka czy też kredyt konsolidacyjny powinny być poprzedzone dogłębną analizą ich warunków. Najbardziej pewnymi instytucjami finansowymi są banki. Oferują one bowiem relatywnie najniższe oprocentowanie, koszty, a także umożliwiają ubezpieczenie zobowiązania. Banki przede wszystkim badają naszą zdolność kredytową i w przypadku stwierdzenia jej braku nie zawierają z nami kontraktu. Taki stan rzeczy może popchnąć nas w stronę tzw. parabanków i firm pożyczkowych, które udzielają pożyczek osobom bez jakiejkolwiek zdolności kredytowej. Coś jednak za coś, gdyż oprocentowanie takiej pożyczki oraz tzw. pozaodsetkowe koszty są ogromne, sięgając nawet kilkuset procent. Oczywiście początkowo tego nie odczuwamy, gdyż zaciągamy niewielkie zobowiązanie do spłaty ratalnej, jednakże suma kosztów proporcjonalnie do otrzymanej kwoty w ujęciu ogólnym jest ogromna. Należy uważać na tego typu instytucje, gdyż zawieranie z nimi kontraktów może pogłębić stan naszego zadłużenia.

Sytuacja bez wyjścia – państwo pomoże?

Kiedy nasze długi są już bardzo wysokie i sięgają kilkuset tysięcy złotych oczywiste jest, iż nie będziemy w stanie ich spłacić. Co wtedy zrobić? Skorzystać z regulacji zawartych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Od art. 4911 rozpoczynają się unormowania dotyczące tzw. upadłości konsumenckiej. Jest to instytucja, która pozwala osobom zadłużonym na złożenie odpowiedniego wniosku, celem późniejszego oddłużenia.

Procedura upadłości konsumenckiej

Pierwszym etapem jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką na urzędowym formularzu. Należy w nim wskazać dane osobowe, dane wierzycieli, liczbę wierzytelności oraz finalnej kwoty zadłużenia. Powinno się sporządzić także uzasadnienie. Po przyjęciu wniosku przez sąd właściwy wydawane jest postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, wyznaczeniu syndyka oraz sędziego komisarza. Następnie zamieszcza się informację o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wzywając wierzycieli do zgłaszania wierzytelności. Syndyk wstępuje w prawa upadłego, a więc jest uprawniony do rozporządzania jego majątkiem. Dokonuje spisu przedmiotów wchodzących w skład masy upadłości i w zależności od stanu posiadania dłużnika upadłego zgłasza sędziemu-komisarzowi wniosek o bezwarunkowe umorzenie zobowiązań lub jeśli majątek jest znacznych rozmiarów, dokonuje jego dokładnego spisu, spienięża go oraz sporządza plan spłaty do zatwierdzenia przez sędziego-komisarza. Po wykonaniu planu spłaty, który może trwać przez okres kilku lat, zostajemy oddłużeni i rozpoczynamy tak naprawdę nowy etap w swoim życiu z czystą kartą bez zadłużeń. Pamiętajmy jednak, aby unikać tego typu sytuacji, gdyż postępowania te są długotrwałe, a pozostały majątek przeznaczany jest na koszty sądowe i zaspokojenie wierzycieli. Celem bowiem tego postępowania nie jest tylko oddłużenie, ale również spłata wierzytelności w najwyższym możliwym zakresie. Przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, jak i w trakcie postępowania bez wątpienia warto porozmawiać z prawnikiem, który wytłumaczy wszelkie aspekty prawne tej procedury.