Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Poprawczak. Rola zakładu poprawczego w Polsce

Poprawczak. Rola zakładu poprawczego w Polsce

W polskim systemie prawnym karę za dokonanie czynu zabronionego (przestępstwa lub wykroczenia) ponoszą nie tylko osoby pełnoletnie. Młodzież, która wchodzi w konflikt z prawem może odbywać sankcję karną w zakładzie poprawczym, potocznie nazywanym poprawczakiem. Wiele osób zadaje sobie pytanie, ile dzieci w Polsce przebywa w poprawczaku i jaki wiek należy osiągnąć, by nieletni mógł się znaleźć w poprawczaku dla dzieci? Te i inne pytania wraz z opracowanymi odpowiedzi, ujęto w przedmiotowym artykule.

 1. Czym jest poprawczak? Rodzaje zakładów poprawczych?
 2. Poprawczak dla dzieci – od ilu lat?
 3. Czym jest schronisko dla nieletnich?
 4. Poprawczak i schroniska dla nieletnich – jakie spełniają cele?
 5. Ile zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich jest w Polsce?

Czym jest poprawczak? Rodzaje zakładów poprawczych?

Zakład poprawczy, potocznie nazywany poprawczakiem, jest specjalnie utworzoną placówką, gdzie trafiają nieletni przestępcy, względem których sądy orzekły wyrok w postaci odbycia kary. Poprawczak ma na celu wychować i zresocjalizować nieletniego, który w swoim młodym życiu popełnił przewinienie. Rozróżnia się następujące rodzaje zakładów poprawczych:

 • zakłady resocjalizacyjne (otwarte, zamknięte, o wzmożonym nadzorze wychowawczym), gdzie skupia się głównie na procesie resocjalizacji i wychowania nieletnich
 • zakłady resocjalizacyjno-rewalidacyjne dla nieletnich upośledzonych umysłowo
 • zakłady resocjalizacyjno-terapeutyczne dla nieletnich, w których przebywają osoby z zaburzeniami psychicznymi lub innymi zaburzeniami osobowości, osoby uzależnione od środków odurzających, psychotropowych i alkoholu oraz nosiciele wirusa HIV
 • zakłady readaptacyjne, w których przebywają nieletni odmawiający uczestnictwa w zajęciach wychowawczych, nieletni dopuszczający się ucieczek z poprawczaka oraz nieletni dopuszczający się czynów niedozwolonych na terenie zakładu poprawczego

Poprawczak dla dzieci – od ilu lat?

W jakim wieku można trafić do zakładu poprawczego? Czy w poprawczaku przebywają tylko nieletni? To tylko niektóre z wielu pytań dotyczących placówki dla młodych przestępców, którzy muszą odbyć karę. Otóż do zakładów poprawczych przyjmowani są nieletni, którzy ukończyli 13 rok życia. W poprawczaku mogą przebywać aż do momentu ukończenia 21 roku życia, pod warunkiem, że po ukończeniu 17 roku życia nie zostali skazani na karę pozbawienia wolności.

Czym jest schronisko dla nieletnich?

Schroniska dla nieletnich pełnią funkcję tymczasową. Przeznaczone są dla osób w wieku między 13 a 21 rokiem życia. Trafiają tam osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa, a okoliczności i charakter czynu, stopień demoralizacji i nieskuteczności dotychczasowych środków wychowawczych przemawiają za przyszłym umieszczeniem w zakładzie poprawczym. Zgodnie z postanowieniem sądu nieletni trafiają do schroniska na okres roku. Przez ten czas poddawani są procesowi resocjalizacji, wychowania i terapii.

Poprawczak i schroniska dla nieletnich – jakie spełniają cele?

Priorytetowym celem zarówno zakładu poprawczego, jak i schroniska dla nieletnich jest trwała  resocjalizacja nieletnich skupiona na wykreowaniu u młodych osób prawidłowych podstaw społecznych poprzez:

 • przejawianie wzorców zachowań zgodnych z prawem i zasadami współżycia społecznego
 • wzbudzanie u nieletnich pozytywnych emocji, pomoc w poszukiwaniu własnej drogi życiowej, zgodnej z powszechnie obowiązującymi wartościami w społeczeństwie

Proces kreowania u nieletniego odbywa się przy pomocy: nauczania, wychowania, przygotowania do zawodu oraz organizacji czasu wolnego. Zakłady poprawcze realizują następujące cele szczegółowe: eliminację czynników wywołujących zaburzone stany osobowości, kształtowanie odpowiednich stanów osobowości poprzez likwidację negatywnych zmian wywołanych wspomnianymi wyżej czynnikami, utrwalenie uzyskiwanych rezultatów resocjalizacji, inspirowanie jednostek do samowychowania.

Ile zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich jest w Polsce?

Jak wynika z danych zamieszczonych na stronie internetowej resortu Ministra Sprawiedliwości, obecnie w Polsce funkcjonuje mnóstwo zakładów poprawczych i schornisk dla nieletnich, z czego 4 utworzono specjalnie dla dziewcząt. Aktualnie, w Polsce wybudowano i przystosowano do zamieszkania blisko 30 zakładów poprawczych, które zawierają aż 1729 miejsc, dla trudnej i zbuntowanej młodzieży.  Natomiast na chwilę obecną w polskich schroniskach dla nieletnich, których jest około 14,  może przebywać niemal  450 osób, co pokazuję skalę tego problemu w naszym kraju.