Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Uprawnieni do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego
  • Skład Trybunału

Uprawnieni do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

W sprawach, o których mowa w art. 188 Konstytucji, a więc sprawach, o których była mowa w poprzednim opracowaniu z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego mogą wystąpić:

– Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich,

– Krajowa Rada Sądownictwa w zakresie, o którym mowa w art. 186 ust. 2,

–  organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,

– ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych,

– kościoły i inne związki wyznaniowe,

–  podmioty określone w art. 79 w zakresie w nim wskazanym

Oczywiście wszystkie te organy występują do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem, który ma związek z ich kompetencjami, aby zapobiegać przekraczaniu uprawnień.

Jeżeli sprawa dotyczy sporów kompetencyjnych inicjatywa przysługuje następującym organom:

– Prezydent Rzeczypospolitej,

– Marszałek Sejmu,

– Marszałek Senatu,

– Prezes Rady Ministrów,

– Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,

– Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,

–  Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Dodatkowo, każdy sąd, może przedstawić konkretne zagadnienie prawne Trybunałowi Konstytucyjnemu celem zbadania jego zgodności z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeśli od tego zależy rozstrzygnięcie w sprawie.

Skład Trybunału

Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych przez Sejm na 9-letnią kadencję.  Jedynie Prezesa i Wiceprezesa Trybunału powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie oczywiście posiadają immunitet, więc nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej bez zgody Trybunału. Kandydaci winni natomiast wyróżniać się ponadprzeciętną wiedzą prawniczą.

Poprzedni wpisKolejny wpis