Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Trybunały
  • Czym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny?
  • Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
  • Praktyka

Trybunały

Wedle art. 173 Konstytucji Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. W mediach masowych bardzo często mówi się o znaczeniu Trybunałów, przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego. Organ ten ma ogromne, kluczowe wręcz znaczenie dla polskiego systemu prawnego.

Czym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny?

Trybunał Konstytucyjny orzeka w najważniejszych sprawach z punktu widzenia ustrojowego, a mianowicie:

– zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,

– zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,

– zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,

– zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,

– skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1 ( skargi do Trybunału Konstytucyjnego)

Ponadto, Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi, konstytucyjnymi organami państwa.

Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Wchodzą one w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Trybunał Konstytucyjny może ustalić inny termin utraty mocy obowiązującej konkretnego aktu prawnego.

Praktyka

O samej działalności i możliwości składania skarg do Trybunału Konstytucyjnego poświęcone zostanie odrębne opracowanie. Warto jednak podkreślić praktyczne znaczenie wyroków Trybunału. Otóż orzeczenie przez Trybunał, iż dany akt prawny jest niezgodny, bądź częściowo niezgodny z Konstytucją powoduje utratę mocy konkretnego aktu prawnego lub jego części. W takim przypadku ani sądy, ani organy ścigania, czy też organy administracji publicznej nie mają prawa stosować przepisu, który został uznany za niezgodny z Konstytucją. Trybunał, orzekając zgodnie z wnioskiem posiada uprawnienie do kwestionowania zgodności każdego aktu prawnego z Konstytucją. Praktyczne więc znaczenie działalności Trybunału jest niezwykle istotne dla polskiego porządku prawnego.