Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Czym jest separacja?
  • Jakie skutki prawne pociąga za sobą ustanowienie separacji?
  • Wniosek, czy pozew o separację?

Czym jest separacja?

Separacja stanowi instytucję prawną, którą można zastosować w sytuacji zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego celem podjęcia starań o finalne utrzymanie związku małżeńskiego. Czas wprowadzenia między małżonkami separacji pozwala im na przemyślenie zasadności lub też nie dalszego trwania małżeństwa.

Jakie skutki prawne pociąga za sobą ustanowienie separacji?

Separację można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich jest separacja faktyczna, a drugą prawna. W zakresie separacji prawnej zachodzą zmiany o charakterze formalnym, których natomiast brak przy separacji faktycznej, polegającej na niesformalizowanym rozłączeniu małżonków. Separacja prawna ustanawiana jest przez sąd okręgowy i swoim zakresem jest bardzo zbliżona do procesu rozwodowego. Wprowadzenie separacji prawnej pozostawia co prawda małżonków w związku małżeńskim i nie mogą oni zawierać innych małżeństw, jednak powoduje powstanie między nimi rozdzielności majątkowej, wygaśnięcie obowiązków małżeńskich, a nawet wyłączenie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki.

Wniosek, czy pozew o separację?

Każde z pism jest zasadne, ale odnosi się do innego stanu prawnego. W sytuacji zgodnych oświadczeń każdej ze stron, czyli tzw. zgodnego wniosku do sądu składa się pismo zatytułowane jako „wniosek o separację”, który podlega opłacie stałej 100 złotych. Jest ono możliwe do rozpatrzenia przez sąd jedynie w sytuacji, gdy strony nie mają wspólnych małoletnich dzieci. W przypadku istnienia konfliktu i braku zgody stron postępowania, należy złożyć „pozew o separację”, w którego zakresie można się domagać winy jednej ze stron i roszczeń alimentacyjnych, podobnie jak to jest możliwe w odniesieniu do pozwu rozwodowego. Wówczas należy wnieść opłatę stałą w wysokości 600 złotych. Przed wyborem trybu separacji prawnej trzeba rozważyć wszystkie „za i przeciw”, gdyż złożony pozew w tym zakresie często niweczy możliwość mediacji między małżonkami i utrzymania ich pożycia. Do rozpoznania sprawy o separację właściwy będzie sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jeden z nich w tym okręgu jeszcze przebywa. Natomiast w razie braku takiej podstawy, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej

Zostaw komentarz