Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Rozstrzygnięcia w sprawach o przeciwdziałanie przemocy domowej

  • Podsumowanie procedury „Niebieskie Karty”
  • Rozstrzygnięcie negatywne
  • Rozstrzygnięcie pozytywne
  • Postępowanie sądowe

Podsumowanie procedury „Niebieskie Karty”

Wszystko, co zostało opisane w opracowaniach, dotyczących przemocy domowej ma oczywiście swoje konsekwencje. Jednakże całokształt procedury to jedno, a jej konsekwencje, w tym możliwe rozstrzygnięcia to zupełnie inna sprawa.

Rozstrzygnięcie negatywne

Procedura „Niebieskie Karty” może zostać także umorzona. Następuje to w dwóch wypadkach, a mianowicie: – przemoc domowa ustała i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że zaprzestano jej stosowanie, – brak zasadności podejmowania działań. O ile skutkiem pierwszego przypadku jest samoczynne wygaśnięcie przemocy, tak w drugim rozstrzygnięcie może nie do końca zadowalać osobę pokrzywdzoną. Należy pamiętać o starannym przygotowaniu materiału dowodowego, który pomoże zespołowi interdyscyplinarnemu przekazać sprawę organom ścigania. Konieczne jest wskazanie: nagrań, świadków, być może dokumentacji fotograficznej. W praktyce bowiem występuje wiele sytuacji zupełnie bezzasadnego wszczynania procedury, głównie ze względu na chęć dokuczenia innej osobie, lub także uzyskania korzystnego wyniku postępowania rozwodowego.

Rozstrzygnięcie pozytywne

Jeśli dostarczony przez osobę doznającą przemocy domowej oraz zebrany przez zespół interdyscyplinarny materiał dowodowy jest na tyle poważny, iż istnieje zagrożenie popełnienia przestępstwa, a nawet zagrożenie dla życia i zdrowia innej osoby sprawę przejmuje prokuratura. Organ ten prowadzi postępowanie ukierunkowane na ponowną analizę dowodów, a w ostateczności do postawienia sprawcy zarzutów z art. 207 k.k. i skierowania aktu oskarżenia do sądu.

Postępowanie sądowe

W postępowaniu sądowym, po wniesieniu aktu oskarżenia sąd decyduje czy uznaje oskarżonego za winnego, czy też uniewinnia go od zarzucanych mu czynów. W tym pierwszym rozstrzygnięciu sprawca może spodziewać się kary nawet od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Oczywiście aktualne pozostają także nakazy i zakazy stosowane uprzednio, a więc konieczność opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania. Mogą zostać nałożone także na sprawcę obowiązki kompensacyjne jak zasądzenie odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia. Przestępstwo znęcania się jest niestety zjawiskiem dosyć częstym. Ważne jest, aby go nie bagatelizować i nie czekać ze zgłoszeniem przypadków przemocy domowej, gdyż może to mieć poważne konsekwencje.