Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Brak współdziałania przy realizacji kontaktów z dzieckiem
  • Egzekucja kontaktów
  • Praktyka

Brak współdziałania przy realizacji kontaktów z dzieckiem

Rozwiedzeni rodzice, lub osoby, posiadające potomstwo z nieformalnego związku mają prawo – w przypadku nieporozumień – złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Po uzyskaniu rozstrzygnięcia ustalającego sposób kontaktów rodzica z małoletnimi teoretycznie należy to postanowienie wykonywać zgodnie z jego treścią. To jednak tylko teoria, w praktyce zaś bywa z tym różnie.

Egzekucja kontaktów

Jeżeli jedno z rodziców w jakikolwiek sposób uniemożliwia drugiemu rodzicowi realizację kontaktów z dzieckiem prawo przewiduje możliwość tzw. egzekucji tychże kontaktów. Na zasadzie art. 59815 k.p.c., rodzic, któremu kontaktu uniemożliwiono jest uprawniony do wystąpienia do sądu z wnioskiem o zagrożenie osobie, pod której pieczą przebywa dziecko nakazaniem zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej. Obowiązek zapłaty odnosi się do każdego, jednostkowego naruszenia. W przypadku dalszego utrudniania kontaktów ta suma zostaje zwyczajnie zasądzona i podlega egzekucji. Mało tego na zasadzie art. 59817 k.p.c., rodzic, któremu kontaktu uniemożliwiono lub utrudniono ma prawo żądać zasądzenia zwrotu uzasadnionych wydatków od osoby, dopuszczającej się tego naruszenia.

Praktyka

Uzyskanie takiego orzeczenia po pierwsze obciąża osobę dopuszczającą się naruszenia, a po drugie uprawnia rodzica, dochodzącego swoich racji do wykonywania kontaktów i żądania wydania dzieci na kontakt. Sąd badając sprawę bierze pod uwagę całokształt, towarzyszących jej okoliczności, tj. uporczywość naruszeń, stopień ich nasilenia, a także sytuację majątkową rodzica lub opiekuna, który miałby być ewentualnie obciążony obowiązkiem zapłaty. Sumy orzekane tytułem zapłaty są właśnie od tych okoliczności zależne, lecz wahają się w granicach od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, co w odniesieniu do każdego, jednostkowego naruszenia może finalnie opiewać na ogromne wartości. Warto także wspomnieć, iż opisywane uprawnienia przysługują każdemu, kto posiada orzeczenie o kontaktach z dzieckiem, więc przykładowo także i dziadków.