Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Komu przysługuje i ile wynosi specjalny zasiłek opiekuńczy?
  • Co ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym po 1 stycznia 2024 roku?

Komu przysługuje i ile wynosi specjalny zasiłek opiekuńczy?

Świadczenie to przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub rezygnują z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 764 złote netto na osobę i obliczane jest przy wzięciu pod uwagę łącznego dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki. W 2023 roku świadczenie to wynosiło 620 złotych miesięcznie.

Co ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym po 1 stycznia 2024 roku?

Zgodnie z założeniami to świadczenie ma zostać usunięte z porządku prawnego wraz z nadejściem nowego roku kalendarzowego. Prawo do niego zachowają jednak bezwzględnie osoby, które nabędą do niego prawo jeszcze w 2023 roku, a także osoby, którym zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będące kontynuacją orzeczenia dotychczasowego. Końcowo, należy zaznaczyć, że specjalny zasiłek opiekuńczy to świadczenie przyznawane na okres zasiłkowy trwający zawsze od 1 listopada danego roku do 30 października roku następnego. W związku z czym, decyzje w sprawie przyznania specjalnego zasiłku od 1 listopada 2023 roku ulegną wygaszeniu dopiero od 30 października 2024 roku. Dlatego też opiekun w tym roku może przedłużyć sobie prawo do świadczenia dzięki złożeniu wniosku, tak aby móc je kontynuować w roku kolejnym.

Poprzedni wpisKolejny wpis