Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – zbiór norm prawnych regulujących stosunki rodzinne

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – zbiór norm prawnych regulujących stosunki rodzinne

Kodeks rodzinny i opiekuńczy to ustawa wprowadzona do polskiego porządku prawnego z dniem 25 lutego 1964 roku w celu usystematyzowania i uregulowania zarówno praw, jak i obowiązków panujących między małżonkami oraz rodzicami a dziećmi. W poszczególnych działach i oddziałach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odnajdziemy przepisy regulujące m.in. zawarcie małżeństwa, uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, reguły sprawowania pieczy zastępczej, czy też sposoby wykonywania władzy rodzicielskiej. W treści kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ujęto artykuły dotyczące charakteru i zakresu świadczenia alimentacyjnego przysługującego dzieciom od rodziców. Zatem każda osoba pragnąca zaczerpnąć wiedzy na temat reguł prawnych odnoszących się do kwestii rodzinnych, winna w pierwszej kolejności sięgnąć po jego lekturę!

  1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – strażnik relacji małżeńskich
  2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – prawa i obowiązki rodziców i dzieci
  3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – podsumowanie

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – strażnik relacji małżeńskich

Jak już wspomniano powyżej, kodeks rodzinny i opiekuńczy w swej materii posiada szereg przepisów wskazujących na warunki umożliwiające zawarcie ważnego małżeństwa według polskiego prawa, do których zalicza się: złożenie zgodnych oświadczeń woli przez kobietę i mężczyznę przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oraz osiągnięcie pełnoletności (wyjątek stanowi ukończenie przez kobietę 16 roku życia i otrzymanie zgody sądowej na zawarcie związku małżeńskiego).

Co ciekawe, z ważnych powodów, sąd rodzinny może zezwolić, aby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński nastąpiło poprzez pełnomocnika, który wówczas dokonuje czynności w imieniu osoby przez siebie reprezentowanej. Zaznaczyć należy, iż ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku, nadmienia także przyczyny uznania małżeństwa za nieistniejące, czy przesłanki warunkujące stwierdzenie jego nieważności. W poszczególnych oddziałach kodeks rodzinny i opiekuńczy określa nadto podstawy zakończenia małżeństwa, a także wprowadzenia między małżonkami separacji prawnej. Równocześnie enumeratywnie wymieniono i opisano możliwości dysponowania przez małżonków majątkiem powstałym w czasie trwania małżeństwa, ustanawiając tzw. ustroje majątkowe małżeńskie. Przede wszystkim zaś wyszczególniono i opisano tak rolę kobiety, jak i mężczyzny w małżeństwie.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – prawa i obowiązki rodziców i dzieci

Jak wynika to z brzmienia przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dzieci oraz rodzice, posiadają względem siebie wiele praw i obowiązków, o ustanowieniu których wiele z nas mogło nie mieć wiedzy. Najważniejszy z nich został określony w art. 87 k.r.o., który stanowi, iż rodzice i dzieci zobowiązani są do wzajemnego szacunku oraz wsparcia. Zatem jest to regulacja, która odnosi się do każdej ze stron tejże relacji. Zapewne każdy słyszał o obowiązku alimentacyjnym, jaki spoczywa na rodzicach względem małoletnich dzieci. Jednak zaakcentowania wymaga fakt, że tożsama zależność zachodzi także w przeciwnym kierunku. Zgodnie z treścią art. 91 § 1 k.r.o., dziecko posiadające własne dochody z pracy winno partycypować w kosztach utrzymania rodziny, jeżeli zamieszkuje wspólnie z rodzicami. Celem zawarcia wskazanego założenia pozostaje z pewnością chęć zmotywowania i wykształcenia u dzieci postawy odpowiedzialności za swoich najbliższych. Co więcej, w paragrafie 2 artykułu 91 k.r.o., wymieniono kolejny obowiązek, jaki ustawodawca nałożył na dzieci, czyli konieczność udzielania pomocy we wspólnym gospodarstwie domowym, w sytuacji, gdy prowadzone jest ono wspólnie z rodzicami. Końcowo zasygnalizować należy, iż w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zawarto szereg zobowiązań, których szczegółowe opracowanie zostanie poruszone w tematyce kolejnych wpisów, a należy do nich chociażby: obowiązek posłuszeństwa dzieci względem rodziców, troska rodziców o dobro dziecka, czy prawidłowy  zarząd jego majątkiem.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – podsumowanie

Niewątpliwie zasadność powołania do życia ustawowej materii ustanawiającej zasady prawidłowego funkcjonowania w rodzinie nie może zostać poddana pod wątpliwość. Przez kolejne lata do treści kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dołączano coraz to nowsze unormowania, tak by dostosować przepisy prawa do zmieniającej się struktury społecznej. W dzisiejszych czasach nie można wyobrazić sobie stosunków międzyludzkich na płaszczyźnie rodzinnej bez odniesienia się do norm prawnych. Niemniej jednak w codziennym bytowaniu należy pamiętać, iż część zachowań rodzinnych, rodzicielskich, czy małżeńskich, chociaż nieskodyfikowana, winna być przestrzegana z uwagi na zasady moralne.

Powiązane wpisy