Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Nagrody więźniów

  1. Nagradzanie więźniów
  2. Przesłanki nagradzania
  3. Katalog nagród
  4. Czemu służą nagrody?

Nagradzanie więźniów

Skazani, mogą podczas i w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności otrzymywać nagrody. W jakim celu są one przyznawane i z czym się wiążą? Poznajmy odpowiedź.

Przesłanki nagradzania

Nagród udziela się przede wszystkim skazanym, którzy wyróżniają się swoją postawą na tle innych współosadzonych. Chodzi tutaj przede wszystkim o ogólne zachowanie względem: strażników, administracji i władz zakładu karnego, innych więźniów, a także świadczenie pracy i przyczynianie się do poprawy i resocjalizacji zachowań własnych oraz pozostałych skazanych. Czasami możliwe jest przyznanie nagród w celach motywacyjnych.

Katalog nagród

Skazani mogą otrzymać następujące nagrody:

– zezwolenie na dodatkowe lub dłuższe widzenie,

– zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej,

– zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej,

– zatarcie wszystkich lub niektórych kar dyscyplinarnych,

– rzeczowe lub pieniężne,

– zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego z osobą najbliższą lub godną zaufania na okres jednorazowo nieprzekraczający 30 godzin,

– zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nieprzekraczający jednorazowo 14 dni,

– pochwała,

– zezwolenie na częstsze branie udziału w zajęciach kuluturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu,

– zezwolenie na odbywanie widzeń we własnej odzieży,

– zezwolenie na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej,

– zezwolenie na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym,

– zezwolenie na telefoniczne porozumiewanie się skazanego ze wskazaną osobą na koszt zakładu karnego.

Nagrody wolnościowe obwarowane są jednak nieco większymi rygorami, aniżeli pozostałe. Na podstawie art. 139 § 1 k.k.w, takie nagrody przyznawane są skazanym, których postawa uzasadnia przypuszczenie, że poza zakładem karnym będą przestrzegać porządku prawnego, a ponadto po odbyciu przez nich co najmniej połowy tej części kary, po której mógłby być warunkowo przedterminowo zwolniony z reszty jej odbycia.

Czemu służą nagrody?

Pobyt każdego skazanego w zakładzie karnym jest ewidencjonowany. Zarówno dane personalne, kary dyscyplinarne, nagrody, odbycie szkoleń czy też całokształt informacji dotyczących skazanego zostaje trwale zapisany w aktach zakładowych. Unikanie kar dyscyplinarnych, a zdobywanie jak największej ilości nagród może znacząco przyczynić się do przychylenia się przez sąd do uruchomienia względem konkretnego skazanego instytucji probacyjnych, jak np. warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. W związku z powyższym więźniowie często dbając o własne interesy starają się zachowywać poprawnie, aby kara była jak najmniej dolegliwa.