Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kontakty z rodzicem.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kontakty z rodzicem

Na podstawie treści art. 113 § 1 k.r.o. niezależnie od władzy rodzicielskiej, rodzice oraz ich dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Przytoczona norma prawna ustanawia tzw. kontakty z dzieckiem. Na zagadnienie to należy spojrzeć także z nieco innej perspektywy, tj. dziecka, które chce mieć kontakt z rodzicem.

  1. Kontakty z dzieckiem po rozwodzie
  2. Ustalenie kontaktów z dzieckiem. Czy można je zmieniać?
  3. Pozbawienie lub ograniczenie kontaktu z dzieckiem
  4. Czy dziadkowie mogą mieć kontakty z wnukami?

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie.

Najczęściej dzieje się tak, iż po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód jeden z rodziców sprawuje codzienną opiekę nad dziećmi. Drugi zaś, oprócz regulowania alimentów, nabywa prawo do kontaktów z dzieckiem, które co do zasady wcale nie muszą być normowane orzeczeniem sądowym. Dzieje się tak jednak niezwykle rzadko, gdy rozwiedzeni małżonkowie rozstają się w zgodzie i w sposób samodzielny, idąc na wzajemne ustępstwa, decydują o elastycznych kontaktach rodziców z dziećmi. Przytoczona sytuacja jest jednak niestety dość odosobniona, dlatego też często sąd w wyroku określa sztywne ramy, co do ustalenia kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.  Uregulowanie tej kwestii jest o tyle istotne, że w przypadku wytworzenia konfliktu między rodzicami, ojciec lub matka dziecka utrudnia kontakty z drugim rodzicem. Zwykle bezpośrednie spotkania ustalane są na okres weekendowy w systemie dwu lub cotygodniowym. Dodatkowo dla zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem ustalane są zasady kontaktów w okresie świątecznym, wakacyjnym czy w czasie ferii zimowych. Zatem, by uniknąć utrudniania kontaktów z dzieckiem, najlepiej je zabezpieczyć jeszcze podczas trwania postępowania sądowego.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem. Czy można je zmieniać?

Na powyższe pytanie należy odpowiedzieć w sposób twierdzący. Zaznaczyć należy, iż można to czynić w każdym czasie, gdyż kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera w tej kwestii żadnych czasowych ograniczeń. Oczywiście, odpowiedni wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem może złożyć zarówno rodzic, który spotyka się z dzieckiem w formie kontaktów, jak i drugi rodzic, który jest zobowiązany ten kontakt umożliwić.

Czy dziecko może odmówić kontaktów z ojcem lub matką? Warto nadmienić, iż po ukończeniu przez dziecko 13 roku życia jego zdanie także jest brane pod uwagę w dotyczących go sprawach rodzinnych, w tym tych odnoszących się również do kontaktów. Dziecko posiada zatem możliwość swobodnego wypowiedzenia się i wyrażenia własnej opinii w zakresie kontaktów z rodzicem.

Pozbawienie lub ograniczenie kontaktu z dzieckiem

Czy można pozbawić rodzica kontaktu z dzieckiem, lub je ograniczyć? Odpowiedzi na te pytana znajdziemy w przepisie art. 1132 i 1133 k.r.o.. Kierując się dobrem dziecka, sąd może ograniczyć utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem, a w szczególności:

  • zakazać spotykania się z dzieckiem
  • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu
  • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd
  • ograniczyć kontakty z dzieckiem do określonych sposobów porozumiewania się na odległość czy też zakazać porozumiewania się na odległość

Z kolei, gdy sąd dojdzie do przekonania, iż utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, orzeknie o całkowitym zakazie ich utrzymywania.

Czy dziadkowie mogą mieć kontakty z wnukami?

Oczywiście, przepisy dotyczące kontaktów rodziców z dziećmi odnoszą się także do dalszych wstępnych. Zgodnie z powyższymi wskazaniami, dziadkowie mogą utrzymywać kontakt z wnukami, mogą również mieć ograniczony kontakt lub zostać pozbawieni kontaktu w sytuacjach, gdy osobiste spotkania poważnie zagrażają dobru dziecka.