Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Dni wolne od pracy
  • Jak wyglądają dni wolne od pracy dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej?

Dni wolne od pracy

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy za święta państwowe, które wypadają w dni wolne od pracy, należą się dodatkowe dni wolne. Taka sytuacja miała miejsce, chociażby 11 listopada 2023 roku, który przypadł w sobotę. Dlatego też, pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę otrzymali dodatkowy wolny dzień, w oparciu o art. 120 § 2 Kodeksu pracy, który stanowi, że: „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Jednak, czy wszyscy pracownicy mieli prawo do wolnego dnia w formie rekompensaty za święto w sobotę ? Zdarza się, że w przedsiębiorstwie muszą pracować chociażby niektórzy z zatrudnionych. W tej sytuacji, w dniu ustanowionym jako dodatkowy dzień wolny od pracy musieli oni wykonywać obowiązki pracownicze. Wówczas, pracownicy otrzymują dzień wolny, ale w innym okresie, najpóźniej do dnia 31 grudnia.

Jak wyglądają dni wolne od pracy dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej?

Przepisy dotyczące umów cywilnoprawnych mają niezwykle pobieżny charakter. Regulują je art. 734- 751 Kodeksu cywilnego. Stosownych unormowań, podobnych do tych, jakie dotyczą umowy o pracę, w kodeksie pracy nie odnajdziemy. Z tych też powodów, ogólne odniesienia dotyczą reguł wynagradzania za pracę oraz wypowiadania tychże umów. Brak jest jednak szczegółowego odniesienia do norm czasu pracy, dlatego też warto zadbać, by zapisy regulujące godzinowy czas pracy oraz dni wolne od pracy zostały zawarte w kontrakcie. Ponieważ, przepisy wskazujące na zakres dni wolnych od pracy oraz norm czasu pracy odnoszą się jedynie do umów o pracę, a nie umów cywilnoprawnych. Zatem, pozostali pracownicy nie są objęci taką ochroną, stąd też zasadnym jest spisanie poszczególnych ustaleń w tym zakresie, gdyż ustne uzgodnienia mogą być trudne do wyegzekwowania, zwłaszcza gdy normy prawne nie mają w takim przypadku zastosowania. Co z zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenie rozliczanymi stawką za godziny? Także w przypadku umowy zlecenia ewentualna rekompensata za święto przypadające w sobotę jest kwestią umowną. Strony umowy zlecenia mogą w sposób samodzielny umówić się, że pracownik i tak otrzyma dzień wolny, ale bez wypłaty wynagrodzenia.