Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Czy rodzic może sprawować władzę nad dzieckiem samodzielnie?
  • Czym jest porwanie rodzicielskie?

Czy rodzic może sprawować władzę nad dzieckiem samodzielnie?

Zdarzają się sytuacje, kiedy to jeden z rodziców posiada pełne władze rodzicielskiej, a drugi z nich jest już zupełnie pozbawiony albo też zostały mu one ograniczone do kilku podstawowych kwestii, w tej sytuacji pierwszy z rodziców ma prawo samodzielnie wykonywać nad dzieckiem swoje obowiązki rodzicielskiej. Również w sytuacji, gdy każdy z rodziców ma władzę rodzicielską w pełnym zakresie, w określonych sytuacji, np. przy porozumieniu rodziców i wyjeździe jednego z nich taki rodzic podejmuje czynności nad dzieckiem niejako samodzielnie, ale jednak po konsultacji z drugim opiekunem i za jego zgodą. Zatem, czy rodzic, który posiada pełnie władz rodzicielskich nad małoletnim może dokonać uprowadzenia rodzicielskiego?

Czym jest porwanie rodzicielskie?

Z porwaniem rodzicielskim spotykamy się wówczas, gdy rodzic mający władzę nad dzieckiem pod pretekstem krótkiego urlopu, czy wyjazdu do rodziny, zabiera małoletnie dziecko ze sobą za granicę, a kolejno urywa kontakt z drugim rodzicem, któremu przysługuje także identyczny zakres władzy rodzicielskiej. W ten sposób opiekun dziecka zawłaszcza sobie wyłączną władzę nad dzieckiem, pozbawiając jej drugiego z przedstawicieli ustawowych. By spełnić przesłanki uprowadzenia rodzicielskiego należy wyodrębnić dwa elementy: brak wiedzy co do aktualnego miejsca przebywania dziecka z rodzicem lub też, w sytuacji, gdy rodzic zna orientacyjny adres pobytu małoletniego, brak pośredniego i bezpośredniego kontaktu z dzieckiem. Należy zatem pamiętać, iż w sytuacji, gdy rodzic nie chce nam ujawnić miejsca, w jakim znajduje się wraz ze wspólnym dzieckiem stron albo też miejsce takie ujawnia i wskazuje przybliżony obszar, ale nie pozwala na utrzymywanie relacji między opiekunem, a dzieckiem, także mamy do czynienia z uprowadzeniem rodzicielskim. Takie postępowanie jest penalizowane przez prawo karne, a zatem rodzic, który takiej więzi z dzieckiem jest pozbawiany, winien powiadomić o tym fakcie organy ścigania, jednocześnie informując o zdarzeniu sąd rodzinny.

Poprzedni wpisKolejny wpis