Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Czym jest ubezpieczenie szkolne?
  • Co obejmuje ubezpieczenie szkolne?

Czym jest ubezpieczenie szkolne?

Pojęcie ubezpieczenia szkolnego jest znane już od wczesnej edukacji nawet najmłodszym dzieciom, które chodzą do przedszkoli, a później rozpoczynają naukę na szczeblu szkolnym. Ubezpieczenie szkolne jak sama nazwa wskazuje stanowi gwarant ekonomicznej ochrony w postaci wypłaty środków pieniężnych w sytuacji, gdy małoletni doświadczy szkody w związku z pełnieniem swoich obowiązków uczniowskich.

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne?

Ubezpieczenie szkolne ma zapewnić bezpieczeństwo uczniowi, np. w związku z upadkiem na terenie szkoły, chociażby podczas zajęć wychowania fizycznego. Ubezpieczenie szkolne co do zasady obejmuje dwa rodzaje ochrony: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które pokrywa naszą szkodę w sytuacji wypadku, do którego doszło na terytorium placówki oświaty, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, kiedy to dziecko występuje jako sprawca takiej szkody i ma odpowiadać za jej skutki, np. w postaci uszczerbku osoby trzeciej, czy za szkodę materialną, jak chociażby zniszczenie mienia szkolnego. Warto pamiętać, iż ubezpieczenie szkolne oferowane przez szkoły stanowi rodzaj ubezpieczenia dobrowolnego, które może, ale nie musi zostać zawarte przez rodzica w imieniu małoletniego dziecka. Czy warto wykupić ubezpieczenie szkolne? Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco, ponieważ dzieci niezwykle często ulegają drobnym wypadkom, a w niektórych przypadkach nawet nieumyślnie uszkadzają mienie, które w warunkach szkolnych może osiągać wysoką wartość ekonomiczną. Nawet w teoretycznym przypadku potknięcia się ucznia w sali laboratoryjnej i uszkodzenia drogiego sprzętu do badań i analiz, brak ubezpieczenia może okazać się niezwykle kosztowny. Podczas gdy uczeń, który będzie posiadał ochronę ubezpieczeniową, skorzysta z wypłaty odszkodowania przyznanej placówce edukacji przez ubezpieczyciela. Do przypadkowych i przykrych zdarzeń może dojść także podczas gier sportowych w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych, które także zostaną objęte stosowną ochroną ubezpieczeniową. Zwykle koszt ubezpieczenia szkolnego nie jest wysoki i mieści się w granicach 50 złotych za dany rok szkolny, co w porównaniu ze stratami wynikłymi ze szkody może okazać się niezwykle minimalnym, ale całkowicie uzasadnionym wydatkiem.