Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Jakie nazwisko nosi dziecko, gdy rodzice nie są małżeństwem?
  • Co jednak w sytuacji, gdy rodzice nie zawarli małżeństwa? Jakie nazwisko nosi dziecko ze związku pozamałżeńskiego?

Jakie nazwisko nosi dziecko, gdy rodzice nie są małżeństwem?

W polskim porządku prawnym przepisy jasno wskazują, iż w sytuacji pozostawania przez rodziców w związku małżeńskim istnieje tzw. domniemanie ojcostwa, a dziecko zrodzone z małżeństwa nosi nazwisko wskazane w akcie małżeństwa – najczęściej nazwisko domniemanego ojca, czyli męża matki. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, to domniemywa się, iż pochodzi ono od męża matki.

Co jednak w sytuacji, gdy rodzice nie zawarli małżeństwa? Jakie nazwisko nosi dziecko ze związku pozamałżeńskiego?

W takiej sytuacji pomocne mogą się okazać przepisy normujące instytucję ustalenia ojcostwa, które następuje poprzez uznanie dziecka przez jego ojca lub za pomocą orzeczenia sądu. Konsekwencją uznania ojcostwa jest nadanie dziecku nazwiska wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, które składa się je jednocześnie z oświadczeniem niezbędnym do uznania ojcostwa przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego. W takiej sytuacji to rodzice zgodnie ustalają, jakie nadać dziecku nazwisko, czy tylko ojca, a może matki, czy też połączeniu obu z nich. W przypadku sądowego ustalenia ojcostwa sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo. Jeżeli rodzice w tym aspekcie się nie oświadczą, to sąd utworzy nazwisko dziecka z łącznych nazwisk jego rodziców. Procedura uznania ojcostwa wpływa nie tylko na możliwość zmiany nazwiska dziecka na nazwisko ojca, ale automatycznie rodzi po stronie rodzica powstanie obowiązków i praw rodzicielskich, w tym alimentacyjnych. Co ważne, dzięki ustaleniu ojcostwa uruchamia się także dziedziczenie ustawowe na linii dziecko-ojciec. Nieco odmiennie rysuje się sytuacja z nadaniem nazwiska dziecku, którego ojciec nie uznał przed kierownikiem stanu cywilnego, a także, gdy postępowanie sądowe nie zostało przeprowadzone. Wówczas małoletni otrzymuje nazwisko swojej matki, które jest zamieszczane w akcie jego urodzenia. Na koniec warto zaznaczyć, że zmiana nazwiska dziecka, które ukończyło 13 rok życia wymaga zgody małoletniego.