Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • W jaki sposób i kto ustala dni wolne od szkoły?
  • Kiedy będzie wolne w szkole w 2023 roku?
  • Kiedy będzie wolne od szkoły w 2024 roku?
  • Kto może wyznaczyć dni wolne w szkole?

W jaki sposób i kto ustala dni wolne od szkoły?

W naszym porządku prawnym ilość oraz okres dni wolnych od edukacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, które w sposób szczegółowy wskazuję liczbę dni wolnych od nauki, zarówno w odniesieniu do publicznych szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, publicznych placówek, w których funkcjonują szkoły oraz w publicznych placówek kształcenia praktycznego. Rozporządzenie wskazuje także na krańcową datę zakończenia danego roku szkolnego, który winien przypadać zawsze w najbliższy piątek po 20 czerwca.

Kiedy będzie wolne w szkole w 2023 roku?

Najbliższy wolny okres od nauki to oczywiście święto Wszystkich Świętych, czyli dzień 1 listopada 2023 roku. Z kolei na nieco dłuższy odpoczynek uczniowie muszą poczekać aż do okolic przerwy świątecznej, która winna być wyznaczona od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek. W tegorocznym przypadku wolne zacznie się zatem dopiero od soboty 23 grudnia 2023 roku.

Kiedy będzie wolne od szkoły w 2024 roku?

W przyszłym semestrze uczniowie rozpoczną czas wolny wraz z nadejściem ferii zimowych, które zwykle trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego. Przy czym należy pamiętać, że szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw zostają ogłoszone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym te ferie będą się odbywały. W 2024 roku dla poszczególnych województw ferie planowane są od 15 stycznia do 25 lutego.

Kto może wyznaczyć dni wolne w szkole?

Zgodnie z przedstawionym rozporządzeniem, dodatkowe dni wolne w szkole mogą zostać wyznaczone przez dyrektora szkoły lub placówki po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Każdej szkole podstawowej przysługuje do 8 dni wolnych w danym roku szkolnym, zaś liceom ogólnokształcącym i technikom należy się aż 10 dni, szkoły branżowe i policealne mogą natomiast liczyć na 6 dni wolnych od edukacji. Ponadto, zwiększona liczba dni od nauki może być wyznaczona przez placówkę, np. w okresie świąt religijnych, które nie są dniami wolnymi od pracy i nauki, a także wówczas gdy jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły.