Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Służba wiezienna

  1. Służba Więzienna
  2. Regulacja ustawowa
  3. Zadania Służby Więziennej
  4. Znaczenie Służby Więziennej

Służba Więzienna

Skoro w poprzednich opracowaniach była mowa o więźniach nie sposób jest przejść obojętnie wobec jednostki, która zajmuje się pilnowaniem porządku w zakładach karnych. Mowa oczywiście o  służbie więziennej, która pełnią niezwykle ważną rolę w nadzorze nad odbywaniem kary pozbawienia wolności, ale też i dba o bezpieczeństwo odwiedzających skazanych.

Regulacja ustawowa

Działalność służby więziennej uregulowana została w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 roku o służbie więziennej. Art. 1 tej ustawy wskazuje, iż służba więzienna to umundurowana i uzbrojona formacja apolityczna podległa Ministrowi Sprawiedliwości, posiadająca własną strukturę organizacyjną.

Zadania Służby Więziennej

Zadania służby więziennej określone zostały w art. 2 ustawy i należą do nich:

– prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;

– wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

– zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;

– humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;

– ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;

– zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;

– wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;

–  prowadzenie Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności,

– współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych;

– realizacja czynności wykonywanych przez podmioty, o których mowa w art. 43g § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, w przypadku powierzenia tych czynności przez Ministra Sprawiedliwości;

– edukacja prawna młodzieży związana z prewencją przestępstw.

Znaczenie Służby Więziennej

Służba Więzienna powinna być traktowana na równi z pozostałymi, umundurowanymi formacjami. Praca w służbie więziennej wymaga sporej odwagi i pewnych predyspozycji, w szczególności psychologicznych, które umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych. Należy bowiem pamiętać, iż funkcjonariusze poruszają się po terenie zamkniętym w otoczeniu skazanych za różne czyny: od pospolitych włamań, kradzieży czy oszustw po brutalne morderstwa. Kontakt z tego typu osobami nie jest łatwy, a jakiekolwiek złamanie obowiązujących reguł może prowadzić do tragicznych skutków. Dlatego też warto docenić funkcjonariuszy, którzy na co dzień stykają się z ogromnym niebezpieczeństwem.