Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Rola kuratora rodzinnego w poprawie sytuacji podstawowych komórek społecznych

Rola kuratora rodzinnego w poprawie sytuacji podstawowych komórek społecznych

Jak już sygnalizowano w poprzednich opracowaniach, kuratorzy sądowi dzielą się na zawodowych kuratorów sądowych i społecznych kuratorów sądowych. Ten podstawowy podział w rzeczywistości odzwierciedla kompetencje kuratorów, którzy zajmują się nadzorem nad poszczególnymi aspektami faktycznymi i prawnymi. W odniesieniu do sytuacji rodzinnej, kiedy jej dobro zostaje zagrożone, jedną z form zabezpieczenia jej interesów jest ustanowienie kuratora rodzinnego. Poznaj zadania kuratora rodzinnego. Dowiedz się jak napisać wniosek o kuratora rodzinnego oraz jak prawidłowo przygotować wniosek o uchylenie nadzoru kuratora rodzinnego?

 1. Zadania kuratora rodzinnego
 2. Czy nadzór kuratora rodzinnego jest zawsze konieczny?
 3. Jaki wpływ ma kurator rodzinny na stan postępowania?
 4. Jak napisać wniosek o kuratora rodzinnego
 5. Wniosek o uchylenie nadzoru kuratora rodzinnego

Zadania kuratora rodzinnego

Kuratorzy rodzinni działają na polecenia sądu, kiedy dobro rodziny jest zagrożone i należy wdrożyć odpowiednie procedury. Szeroki wachlarz kompetencji kuratora rodzinnego czyni go niezwykle ważnym podmiotem w procesie przywracania właściwego funkcjonowania rodziny.

Do zadań kuratora rodzinnego, zgodnie z ustawą należy:

 • zapoznanie się z aktami sprawy i innymi niezbędnymi źródłami informacji o podopiecznym, a w szczególności z przebiegiem dotychczasowych nadzorów
 •  nawiązanie pierwszego kontaktu z podopiecznym, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wpływu prawomocnego orzeczenia do zespołu kuratorskiej służby sądowej
 •  pouczenie podopiecznego o prawach i obowiązkach wynikających z orzeczenia sądu oraz omówienie sposobu i terminu ich realizacji
 •  planowanie wobec podopiecznego oddziaływania profilaktyczno-resocjalizacyjnego i opiekuńczo-wychowawczego
 •  współpraca z rodziną podopiecznego w zakresie oddziaływań, o których mowa powyżej
 •  udzielenie podopiecznemu pomocy w organizowaniu nauki, pracy i czasu wolnego oraz w rozwiązaniu trudności życiowych
 •  kontrolowanie zachowania podopiecznego w miejscu zamieszkania, pobytu, nauki i pracy
 • współdziałanie z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc podopiecznym

Kuratorzy rodzinni działają cały czas we współpracy z sądem, któremu przedkładają sprawozdania z wyników swojej pracy. Podstawowym, generalnym wręcz obowiązkiem kuratora rodzinnego jest przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania konkretnej osoby, w przypadku spraw rodzinnych, najczęściej małoletnich, ale i nie tylko. W głównej mierze kurator rodzinny w swoim wywiadzie bada warunki bytowe, rodzinne, socjalne, materialne i społeczne, w jakich zamieszkuje konkretnie określony małoletni lub wskazana przez sąd rodzina. Praktyczne znaczenie pracy kuratora rodzinnego sprowadza się do wykonania orzeczenia sądu w zakresie nie tylko zebrania niezbędnych danych, ale także przywrócenia prawidłowego funkcjonowania rodziny, a następnie weryfikacji tego stanu.

Czy nadzór kuratora rodzinnego jest zawsze konieczny?

Na to pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Niekiedy sądy poprzestają na zastosowaniu innych środków, aniżeli ustanowienie nadzoru kuratora rodzinnego. Sąd może m.in. nakazać rodzicom współpracę z asystentem rodziny, czyli osobą wykwalifikowaną w zakresie psychologii oraz świetnie zorientowaną w problematyce krzywdy dzieci i zaburzeniach relacji na linii rodzice-dziecko.

Jaki wpływ ma kurator rodzinny na stan postępowania?

Jeżeli chodzi o działalność kuratora rodzinnego, należy wskazać, iż ma on prawo wywierać bezpośredni wpływ na tok postępowań. Kurator rodzinny poprzez sporządzanie wywiadów środowiskowych, bieżącej oceny sytuacji rodzinnej oraz ogólnych kompetencji rodzicielskich czy też zmian charakterologicznych małoletnich, wskazuje bezpośrednie wytyczne, na których opiera się sąd w dalszych działaniach. Tak więc kuratorzy rodzinni mimo bezstronności w związku z podejmowanymi czynnościami bardzo często w znacznym stopniu kształtują wyniki procesu wskutek opinii dotyczących życia rodzinnego.

Jak napisać wniosek o kuratora rodzinnego?

Wniosek o ustanowienie kuratora rodzinnego samodzielnie można sporządzić przede wszystkim w odniesieniu do ustanowienia kuratora dla małoletniego, gdyż do oceny sytuacji rodzinnej kuratora powołuje sąd. Wniosek o ustanowienie kuratora dla małoletniego taki powinien spełniać wymogi standardowe pisma procesowego, a więc zawierać datę, nadawcę, adresata, którym jest właściwy sąd. Oczywiście w treści pisma wskazujemy, o co wnosimy, dla kogo ma zostać ustanowiony kurator, jak również uzasadnienie. Pismo należy nadać na poczcie listem poleconym lub złożyć w biurze podawczym sądu.

Wniosek o uchylenie nadzoru kuratora rodzinnego

Aby zakończyć działalność kuratora rodzinnego względem nas, np. z powodu ustania przesłanek uzasadniających ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzicom należy sporządzić wniosek o uchylenie nadzoru kuratora rodzinnego. Podobnie jak w przypadku jego ustanowienia wymogi formalne takiego pisma należą do standardowych, a więc: adresat, czyli sąd właściwy, nadawca, data, wskazanie żądania i ewentualne uzasadnienie. Jeśli sąd po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania przychyli się do takiego wniosku uchyli nadzór kuratora. Dojdzie wtedy w rzeczywistości do zniesienia dalszych działań kuratora i zaprzestania pełnienia przez niego funkcji w odniesieniu do wnioskodawcy.