Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Zatrudnianie młodocianych na podstawie przepisów Kodeksu Pracy

Zatrudnianie młodocianych na podstawie przepisów Kodeksu Pracy

Wiele osób zastanawia się, czy praca młodzieży w Polsce jest możliwa i czy można ją wykonywać na zasadach identycznych lub zbliżonych do tych, na jakich obowiązki pracownicze wykonują osoby pełnoletnie? Przepisy polskiego kodeksu pracy wskazują, iż młodociany w sposób legalny może posiadać zatrudnienie na terenie naszego kraju.

  1. Czy w Polsce można zatrudniać osoby przed ukończeniem 18 roku życia? Warunki zatrudnienia młodocianych
  2. Jakie są zasady zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego?
  3. Jakie są zasady zawierania i rozwiązywania umowy w celu przygotowania zawodowego?
  4. Czy pracownik młodociany ma jakieś dodatkowe obowiązki?

Czy w Polsce można zatrudniać osoby przed ukończeniem 18 roku życia? Warunki zatrudnienia młodocianych

Tak, na podstawie przepisów z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy można zatrudniać młodocianych, czyli osoby, które ukończyły 15 lat, ale nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Przy czym zatrudnianiu podlegają młodociani, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową i przedstawili świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Jeżeli dana osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową nie ukończyła jeszcze 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.

Jakie są zasady zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego?

Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych, które są wymagane celem „zwyczajnego” zatrudnienia, może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Podobnie jak osoba, która ukończyła co prawda ośmioletnią szkołę podstawową, ale nie ma skończonych 15 lat. Wówczas może być ona zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. Powyższe odnosi się także do nieletniego, który nie ukończył ośmioletniej szkoły podstawowej, nie ukończył jeszcze 15 lat, ale który może być zatrudniony na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Jakie są zasady zawierania i rozwiązywania umowy w celu przygotowania zawodowego?

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna określać w szczególności: rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy), czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego, sposób dokształcania teoretycznego oraz wysokość wynagrodzenia.

            Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego jest dopuszczalne tylko w razie: niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych, ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego, a także w razie stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w której zakresie odbywa przygotowanie zawodowe.

Czy pracownik młodociany ma jakieś dodatkowe obowiązki?

Przede wszystkim młodociany zobligowany jest do dokształcania się aż do ukończenia przez niego 18 lat. W szczególności pracownik nieletni jest obowiązany do dokształcania się w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej, jeżeli szkoły takiej nie ukończył lub też do dokształcania się w zakresie szkoły ponadpodstawowej, lub w formach pozaszkolnych. Jeżeli młodociany nie ukończył przygotowania zawodowego przed osiągnięciem 18 lat, obowiązek dokształcania się może być przedłużony do czasu ukończenia przygotowania zawodowego. Na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy.